Preskočiť na obsah

Možnosti výcviku do úrovne profesionálneho pilota

„Zmrazenú“ kvalifikáciu Dopravného pilota letúnov ATPL(A) frozen (Airline transport pilot licence) je možné získať viacerými spôsobmi. ATPL frozen je licencia CPL (Commercial pilot licence – Licencia obchodného pilota) s teóriou ATPL (najvyššie teoretické skúšky pre pilotov) Jednotlivé možnosti výcvikov a ich príslušných požiadaviek sú v súlade s časťou FCL (flight crew licensing – licencovanie leteckého personálu).

Modulový výcvik CPL s teóriou ATPL

V tomto type výcviku si pilot po ukončení základného výcviku a získaní preukazu spôsobilosti súkromného pilota dopĺňa kvalifikácie až po úroveň CPL s teóriou ATPL. Jednotlivé moduly, ktoré je nutné absolvovať po skončení výcviku PPL (private pilot licence-licencia súkromného pilota) sú VFR noc, IR(SE) (instrument rating single engine- prístrojová kvalifikačná kategória, jednomotorové letúne), MEP (Multi engine piston – viacmotorové piestové letúne), IR(ME) (instrument rating multi engine – prístrojová kvalifikačná kategória, viacmotorové letúne), CPL (commercial pilot licence – licencia obchodného pilota), teória ATPL. Žiak si môže rozširujúce výcviky teoreticky robiť v ľubovoľnom poradí, po splnení požiadaviek na zaradenie do daného výcviku. Žiak nie je limitovaný maximálnym časom, dokedy musí dokončiť výcvik a jednotlivé moduly si môže robiť podľa svojich časových a finančných možností. Na nasledujúcich stranách si rozoberieme jednotlivé výcviky a požiadavky na zaradenie do jednotlivých výcvikov. Je tu pojednávané iba o jednotlivých výcvikoch, avšak kvôli požiadavkám na letové skúsenosti pred pokročilými výcvikmi je priestor na nalietanie si hodín, tzv. „timebuilding“, ktorý sa dá taktiež uskutočniť rôznymi spôsobmi aj mimo prostredia leteckej školy, od lietania s rodinou a kamarátmi v blízkosti letiska, cez navigačné lety do zahraničia, alebo napríklad vlekaním vetroňov, či leteckou akrobaciou, na ktoré ale treba ďalšie doplnkové kvalifikácie.

Integrovaný výcvik ATPL frozen

Integrovaný kurz je na rozdiel od modulového jeden celok, kde žiak postupuje od nuly v jednej osnove až po úroveň obchodného pilota letúnov CPL(A) s teóriou ATPL. Oproti modulovému výcviku sa vyznačuje lepšou nadväznosťou jednotlivých častí výcviku a na rozdiel od modulového výcviku kde si žiak nalietava hodiny, kým môže pokračovať v ďalšom module sám, podľa vlastného uváženia, v integrovanom kurze je aj tzv. „timebuilding“ súčasť osnovy a prebieha v monitorovanom prostredí leteckej školy. Spravidla je v integrovanom výcviku aj viac hodín letov podľa prístrojov a viac hodín na viacmotorovom lietadle. Žiak tiež nie je obmedzený v napredovaní výcvikom skúškami teórie, kedy stačí mať hotové skúšky ATPL až pred záverečným praktickým preskúšaním (skilltestom). Praktické preskúšanie je tiež iba jedno, na konci výcviku, nie po každom module ako v prípade modulového výcviku, avšak v prípade záujmu žiaka je možnosť uskutočniť PPL preskúšanie a spraviť skúšky PPL teórie a vydať preukaz spôsobilosti PPL už počas výcviku.

Výcvik MPL

MPL (Multi-Crew Pilot Licence – preukaz spôsobilosti pilota viacčlennej posádky) je licencia ktorú zaviedlo v roku 2011 Nariadenie komisie (EÚ) č. 1178/2011, čiže ide o relatívne novú záležitosť. Ide o licenciu ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu druhého pilota na letúnoch povinne prevádzkovaných v posádke s druhým pilotom, čiže inými slovami táto licencia oprávňuje držiteľa lietať ako člen posádky v dopravnom lietadle, avšak neumožňuje mu lietať na jednopilotných „malých“ strojoch. Filozofiou výcviku MPL je, že žiak je od začiatku výcviku pripravovaný na rolu pilota v leteckej spoločnosti, čomu podlieha celý výcvik, kde je na jednomotorovom lietadle s piestovým motorom odlietaná iba úvodná časť výcviku a ďalej väčšia časť výcviku je realizovaná sa simulátoroch dopravných lietadiel v prostredí viacčlennej posádky. Ďalším faktorom je oveľa väčšia previazanosť výcviku s leteckými spoločnosťami, nakoľko MPL výcvik je vždy realizovaný v spolupráci s konkrétnou leteckou spoločnosťou, kedy žiak robí výcvik na type, na ktorom bude po skončení výcviku reálne lietať a s postupmi tej konkrétnej spoločnosti. Oproti klasickým výcvikom, kde pilot nalieta celý výcvik na malých piestových lietadlách a následne sa na typovom výcviku oboznámi s prúdovým dopravným lietadlom, v MPL výcviku je kladený dôraz na prípravu žiaka do kokpitu dopravného lietadla a tomu je prispôsobená osnova, a tak je tento typ výcviku previazaný aj s typovým výcvikom do jedného celku. Je možné si neskôr spraviť PPL prípadne CPL v skrátenom výcvikovom programe, ktorého požiadavky sú určené v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011.