Preskočiť na obsah

Pravidlá plánovania letov pre členov AKTN

Plánovanie lietania v Aeroklube Trenčín (ďalej len AKTN) je realizované prostredníctvom Google kalendáru (ďalej len Kalendár), ktorý je na to vytvorený.

 1. Právo plánovať si lety má každý člen lietajúceho presonálu AKTN.
 2. Súhlas na pridelenie prístupu ku Kalendáru udeľuje VLP, resp. jeho zástupca, alebo predseda AKTN.
 3. Administratívny prístup ku Kalendáru prideľuje Peter Šedivý.
 4. Lety si plánuje každý člen lietajúceho presonálu AKTN sám.
 5. Člen lietajúceho personálu, ktorý nemá prístup ku Kalendáru z akýchkoľvek dôvodov, môže požiadať o naplánovanie letu VLP, resp. jeho zástupcu, alebo predsedu AKTN, prípadne iného člena s oprávnením. Zodpovednosť za správnosť údajov má vždy ten, na koho je let plánovaný.
 6. Žiakov leteckej školy plánujú ich inštruktori, alebo Vedúci FI
 7. VLP, resp. jeho zástupca, alebo Predseda AKTN, majú právo v odôvodnených prípadoch zrušiť, alebo preplánovať let na iný čas. O tejto zmene musí byť člen riadne a v dostatočnom predstihu informovaný
 8. Pravidelné letové dni sú sobota a nedeľa.
 9. Pre lietanie počas iných dní je nutné dodržať ustanovenia v časti „Upresnenie pri plánovaní“

Upresnenie pri plánovaní

 • Žiadny člen nie je oprávnený presunúť, resp. akokoľvek inak zmeniť už naplánovaný let iným členom bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
 • Nie je možné realizovať let mimo poradia bez predchádzajúceho súhlasu už naplánovaných kolegov.
 • Nie je možné realizovať let s dobou dlhšou ako je naplánované, s výnimkou nepredvídateľných udalostí, resp. zásahu vyššej moci.
 • Povinná minimálna prestávka medzi letmi pri plánovaní je 15min.
 • Minimálna doba na plánovanie letu je 24 hodín vopred.
 • Ak plánujete let, ktorý si vyžaduje prípravu, je nutné to zahrnúť aj do plánovania (napr. navigačný let, ktorý trvá 3 hodiny, vyžaduje tankovanie pred odletom a aj po prílete, tento čas je nutné zohľadniť pri plánovaní)
 • Pri plánovaní je nutné zohľadniť aj prípadné technické a technologické prestávky (napr. kontrola a doplnenie oleja, doplnenie paliva).
 • Plánovanie pre čas kratší ako 24 hod. vopred, je nutné schválenie VLP, resp. jeho zástupcu, alebo predsedu AKTN.
 • Pri plánovaní letov mimo Pravidelných letových dňov, je nutné plánovať let tak aby bola minimálna celková dĺžka letu/letov, 60 min. (napr. 2 lety po 30 min. a pod.)
 • Ak dĺžka plánovaného letu presiahne čas 90 minút, je vhodné uviesť do poznámky aj trasu letu so základnými otočnými bodmi.
 • Pri plánovaní lietania plachtárov, je potrebné si zabezpečiť aj obslužný personál – aerovlek, ďalšia obsluha pri klzákoch.

AKTN_planovanie_v1.2 (2024/04/10)

Značky: